Das Haus für Poesie (bis 2016 Literaturwerkstatt Berlin) ist seit der Gründung 1991 eine Begegnungsstätte von Autoren*innen aus aller Welt mit ihrem Publikum in Berlin. Es konzipiert und organisiert Projekte, Lesungen, und Festivals zum internationalen Autorenaustausch, u.a. das jährlich stattfindende poesiefestival berlin, das ZEBRA Poetry Film Festival, Lyrikline, das Online-Portal für zeitgenössische Poesie mit den Stimmen der Dichter und bisher mehr als 20 bilaterale VERSschmuggel-Übersetzungswerkstätten. Das Haus für Poesie arbeitet mit Institutionen in 60 Ländern zusammen. Es versteht sich als „Türöffner“ hinein in den deutschen Sprachraum.

Dům pro poezii (do roku 2016 Literaturwerkstatt Berlin) je od svého založení v roce 1991 místem, kde se setkávají autoři a autorky z celého světa s berlínským publikem. Koncipuje a organizuje různé projekty, autorská čtení a festivaly s mezinárodním zastoupením, mj. každoroční poesiefestival berlin, ZEBRA Poetry Film Festival, Lyrikline – web pro současnou poezii s hlasy básníků – a dosud více než dvacítku bilaterálních překladatelských dílen VERSschmuggel. Dům pro poezii spolupracuje s organizacemi v 60 zemích a považuje se za instituci, která otevírá dveře do prostoru německého jazyka.

 

Die Tschechische Schriftstellervereinigung (Asociace spisovatelů) wurde Ende 2014 in Prag als eine Antwort auf den wachsenden Bedarf an einer funktionierenden und aktiven Fachorganisation gegründet. Eines der Ziele der Vereinigung ist (in Kooperation mit dem Tschechischen Literaturzentrum) auch die Förderung zeitgenössischer tschechischer Literatur im Ausland. Die Asociace spisovatelů versammelt über 60 Prosaiker und Dichter aller Generationen und seit Frühjahr 2019 ist sie ein Mitglied des European Writers’ Council.

Asociace spisovatelů vznikla koncem roku 2014 jako odpověď na rostoucí potřebu funkční a akceschopné oborové organizace. Jedním z cílů Asociace je (v součinnosti s Českým literárním centrem) podpora současné české literatury v zahraničí. Asociace sdružuje více než 60 prozaiků a básníků všech generací a od roku 2019 je členem European Writers’ Council.

 

Der Wunderhorn-Verlag wurde 1978 in Heidelberg gegründet. Er verlegt auch deutschsprachige Belletristik, hat allerdings ein besonderes Augenmerk auf internationale Lyrik und Prosa in deutscher Übersetzung. Er verlegt neben Monografien zahlreiche häufig zweisprachige Anthologien und Reihen und ist seit Beginn der Reihe VERSschmuggel Partner in diesem Projekt.

Nakladatelství bylo založeno v roce 1978 v Heidelbergu. Vydává také původní německojazyčnou beletrii, zvýšenou pozornost však věnuje mezinárodní poezii a próze v německém překladu. Kromě monografií se vyznačuje velkým množstvím často dvojjazyčných antologií a edičních řad a od počátku řady VERSschmuggel je partnerem této edice.

 

Der Verlag wurde 2004 in Ostrava gegründet und gibt seither die Literaturzeitschrift Protimluv heraus. Seit dem Jahr 2008 werden auch belletristische Bücher verlegt. Der Fokus des Verlags liegt auf zeitgenössischen Autor*innen aus den Visegrád-Staaten, er hat jedoch ebenso Autoren aus u.a. Großbritannien und Israel in seinem Programm. Seit 2007 organisiert Protimluv jährlich ein eigenes Literaturfestival, ProtimluvFest.

Nakladatelství bylo založeno v Ostravě v roce 2004, kdy začalo vydávat stejnojmenný literární časopis. Od roku 2008 vydává také beletristické knihy. Nakladatelství se orientuje na současné autory a autorky ze zemí Visegrádské čtyřky, má však ve svém programu i autory mj. z Velké Británie a z Izraele. Od roku 2007 organizuje Protimluv svůj vlastní každoroční festival ProtimluvFest.